Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc

Orzecznictwo

O ile w Strukturach Rządowych   - większość spraw w ostatnim czasie ulega stopniowej poprawie - również w obszarze przejrzystości i jawności działania, o tyle w Gminach - sytuacja przypomina najgorsze czasy w tym względzie -  sprzed 7 lat - scilicet 2010 i 2011 r.  Tak jakby Gminy zatrzymały się, a nawet cofnęły się  w czasie.    
W ostatnim czasie zadaliśmy proste pytanie Gminie Potok Wielki w kontekście dyspozycji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U.2016.487 t.j. z dnia 2016.04.12)

Gmina zamiast ad hoc - odpowiedzieć na nasze proste pytanie - wolała za pomocą Prawników - przesyłać nam rozbudowane kilkustonicowe interpretacje prawne - oraz w końcu odmówić udzielenia informacji publicznej. Spółka zwróciła się o wydanie Postanowienia w przedmiotowej sprawie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które błyskawicznie - przyznało nam rację i nakazało Wójtowi udzielić przedmiotowej informacji. W załączeniu przedmiotowe postanowienie SKO. 

Jeszcze w ten sam dzień - otrzymaliśmy  z Gminy - e-mailem satysfakcjonującą nas odpowiedź 

Powstaje pytanie po co Gmina traciła czas na  pisanie sążnistych odpowiedzi odmawiających nam udzielenia informacji,  angażowanie prawników, instytucji wyższej instancji - skoro rzeczone dane cały czas miała w jednym pliku excel - sic! (udzielając nam informacji nie trzeba było nawet modyfikwoać tego pliku) 

Kasta Prawników, wymaga reformowania nie tylko w Sądach, rówmnież w Gminach - jak widać Gmina - par excellance wolała przedłużać postępowanie, angażować czas Prawników, Urzędników, popisywać się rozbudowanymi interpreatcjami prawnymi ... niż - ex officio - odpowiedzieć na nasze pytanie - co zajęłoby Decydentom 5 miniut. Takie działanie nie ma nic wpólnego z dobrem Obywatela -  Szary Obwatel  otrzymując takie rozbuodwane pisma prawnicze - od razu dałby spokój sprawie - z przekonaniem, że Elity Prawnicze - są bardziej światłe, wiedzą lepiej i nie ma sensu z nimi walczyć ...


My, korzystając z naszego know-how - nie czytajac nawet rozbudownaych pism dot. odmowy udzielenia informacji publicznej otrzymanych od Gminy - wysłaliśmy kilkuzdaniowe pismo do Samorządowego Kolegium Odwołaczego  szybko uzyskaliśmy korzyste postanownie.

Choć gdybyśmy - zwrócili się ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - jaki też często czynimy - efekt byłby ten sam, ale akta urosłyby do grubości Biblii Gutenberga, a sprawa trwałalby o 6 miesięcy dłużej... sic! 

Reasumując Obywatele i mały polski biznes - też mogą uczestniczyć w zmienianiu Kraju (Gmin) na Lepsze... we wdrażaniu procedur sanacyjnych, działając - przy okazji - pro publico bono 

Poniżej Skan Przedmiotowego Postanowienia SKO - przyznający rację naszej Spółce.    

PS: Mało kto wie w naszym Kraju że w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) znalazł się przepis, który expressis verbis - zachęca Wszystkich do skłądania wniosków sanacyjnych - scilicet: art. 241 KPA - ...Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy (dotyczące) ulepszenia organizacji (Gmin) (...) , usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, (...) lepszego zaspokajania potrzeb ludności, etc 

Każdy ma prawo i obowiązek - takie wnisoki składać ....

Ponizej skany przedmiotowego Postanownienia. 

więcej

Akcja Wnioskowania - Oprogramowanie

16.11.2016

W 2015 i 2016 r. prowadziliśmy akcję wnioskowania, w których pytaliśmy  Gminy/Miasta - o realizację dyspozycji Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) (Dz. U. 2012.526) - przy okazji zadaliśmy również pytanie - w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej - "ile procent oprogramowania użytkowanego w Urzędzie Gmina/Miasto - może nie posiadać ważnej licencji na dzień złożenia wniosku.

 

więcej

Akceptuję

Polityka Plików Cookies...