Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

Akcja Wnioskowania - Czyste Powietrze

Sfery Rządowe tyle mówią o walce o czyste powietrze - tymczasem Gminy nie realizują podstawowych obowiązków w tym zakresie - tak jakby nawet w tym jakże ważnym z punktu widzenia uzasadnionego interesu społecznego pro publico bono - obszarze - chciały walczyć z Rządem za pomoca bierności i sabotażu. To fakt, na poparcie którego zamieszczamy przykładowe - uzyskane przez nas odpowiedzi.  

Zapytaliśmy Gminy - w trybie dyspozycji Ustawy o dostępie do infomacji Publicznej - jak wywiązują się z minimalnych działań związanych ze stosowaniem środków poprawy efektywności energetycznej.
Wdrażanie wzmiankowanych działań - określone jest w art. 6 Ustawy o efektywności energetycznej - scilicet: "Art. 6. 1. Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy
efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej „środkami poprawy efektywności energetycznej”.
2. Środkami poprawy efektywności energetycznej są:
1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; (…) “ 

Częśc Decydentów -  expressis verbis poświadcza w swoich odpowiedziach - nawet bez większych wyrzutów sumienia, że nie wdrożyło ani jednego dziłania - sic ! (w załączeniu przykładowe odpowiedzi) 

Dodatkowo - Gminy są obowiązane - sporzadzać projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe - ipso iure art. 19 projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe -  w rozumieniu art. 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06) - i aż trudno w to uwierzyć, że gros gmin - nie ma nawet takiego projektu założeń - sic! 
Wszystko wynika z odpowedzi udzielonych na nasze pytania w trybie usatwy o dostępie do informacji publicznej. Tymczasem 36 polskich miejscowości znajduje się pośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej – jak wynika z opublikowanego na początku maja raportu Światowej Organizacji Zdrowia. 

 

Akceptuję

Polityka Plików Cookies...