Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

Optymalizacja inwestycji pod kątem polityk Unii Europejskiej.

W pierwszym artykule dotyczącym zarządzania projektami europejskimi, opisujemy, jak powinien wyglądać proces przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, który jest podstawą do otrzymania bezzwrotnej dotacji z funduszy UE.

Szczególną uwagę na tym etapie przywiązujemy do optymalizacji inwestycji pod kątem polityk Unii Europejskiej.

 

Niezbędny harmonogram projektu

Zarządzanie projektami można zdefiniować jako planowanie, organizację, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów projektu oraz motywowanie wszystkich zaangażowanych w nim osób, aby osiągnąć cele projektu zgodnie z ustalonym terminem, kosztami i kryteriami wykonania.

Właściwe zaplanowanie działań znajduje odzwierciedlenie w uzgodnionym harmonogramie realizacji prac nad dokumentacją projektową. Wyznaczani są wówczas koordynatorzy projektu, ze strony doradcy oraz klienta, którzy czuwają nad terminowym wywiązaniem się z planowanych prac.

Przygotowanie dobrego harmonogramu, jak i dobór odpowiednich osób, które zaangażowane są w proces przygotowania dokumentacji jest pierwszym krokiem w kierunku sukcesu. 

Biznes plan

 

Podstawą przystąpienia do pracy nad dokumentacją aplikacyjną jest dobry, z punktu widzenia instytucji oceniających, biznes plan przedsięwzięcia, uwzględniający analizę branży wraz z opisem strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz rzetelnymi projekcjami finansowymi, które pozwolą na nadanie realnego kształtu zamierzeniom i planom firmy.

Zaproponowana w biznes planie metodologia realizacji przedsięwzięcia musi zapewnić możliwie najszybszą i rzetelną realizację projektu. 

Na podstawie biznes planu zespół konsultantów i specjalistów opracowuje dokumentację, której przygotowanie wymaga szczegółowego zapoznania się z dokumentami programowymi, rozporządzeniami wspólnotowymi, dokładną analizą wytycznych oraz instrukcji, które są różne dla każdej linii budżetowej.

Praca ta wymaga czasu i odpowiedniego “sprzedania” projektu. Zdarza się, że firma ma ciekawy pomysł na rozwój – do tego jednak trzeba umieć go opisać i zaprezentować instytucjom oceniającym projekt. Przedsiębiorstwo musi udowodnić, że nie tylko będzie w stanie zrealizować projekt, ale że jego wdrożenie jest zgodne z polityką konkurencyjności Unii Europejski, polityką budowy społeczeństwa informacyjnego czy Europejską Strategią Zatrudnienia.

Wnioskodawca musi być w pełni przygotowany do realizacji inwestycji. Posiadać odpowiednie zespoły przygotowane do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, zabezpieczone środki, które wraz z dotacją z funduszy strukturalnych umożliwią bezpieczne realizowanie i terminowe zakończenie prac. Przedsiębiorstwo musi wykazać się wiedzą w zakresie przygotowania wysokiej klasy personelu. Niezbędne jest, aby inwestycja znalazła uzasadnienie ekonomiczne, a także w pozytywny sposób oddziaływała na rozwój gospodarczy regionu.

Z założeń biznes planu inwestycji jednoznacznie musi wynikać, że istnieją silne ekonomiczne podstawy warunkujące dobrze rokującą i bezpieczną inwestycję na długie lata. 

Cele projektu

Niezmiernie istotną wartością dodaną projektu jest takie ujęcie celów projektu, aby realizowały one jednocześnie cele poszczególnych programów operacyjnych oraz będącego w toku Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Do tego niezbędne jest wykazanie, czy kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych we wdrożenie projektu pozwolą na sprawne osiągnięcie zakładanych celów.

Środki funduszy europejskich pozwolić muszą na utrzymanie celów i rezultatów przedsięwzięcia w ciągu wymaganych 5 lat po zakończeniu inwestycji oraz w perspektywie daleko wybiegającej poza ten okres. 

Projekt zakładać musi istnienie przedsiębiorstwa przez kilkadziesiąt kolejnych lat, rozwijanie działalności, stałe poszerzanie oferty produktów lub usług, wzrost konkurencyjności w kraju oraz zainteresowanie ofertą klientów zagranicznych. 

Wszystkie zakładane cele powinny zostać wyznaczone w oparciu o rzetelne wskaźniki ekonomiczne oraz prognozy wzrostu przychodów firmy. Realizacja projektu musi spowodować wzrost przychodów i wzrost rentowności prowadzonej działalności.

Kto na tym skorzysta?

Na realizacji każdego przedsięwzięcia współfinansowanego przez środki europejskie, oprócz wnioskodawcy, skorzystać muszą również inne podmioty, które stanowią jego otoczenie.

Mogą to być:

  • lokalne przedsiębiorstwa – kooperanci,
  • samorząd terytorialny, poprzez wpływy z podatków czy wspólne inwestycje infrastrukturalne, 
  • okoliczni mieszkańcy.

Technologie ICT

Kolejną wartością dodaną inwestycji jest wpływ projektu na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Promowane są::

  • powszechna dostępność aplikacji i usług technologii społeczeństwa informacyjnego,
  • stosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,
  • wpływ na szerszy dostęp społeczeństwa do informacji, zarówno poprzez krzewienie kultury korzystania z zasobów elektronicznych, jak i poprzez wykorzystanie i korzystanie z nowoczesnych technologii.

Reasumując, każdy projekt finansowany przy udziale dotacji, powinien zaspokajać potrzeby inwestycyjne wnioskodawcy, być zgodny z planami strategicznymi przedsiębiorstwa, powinien wprowadzać zaawansowane technologie oraz innowacyjny produkt lub usługę. Powinien również podnieść konkurencyjność firmy na rynku krajowym oraz ułatwić skuteczne konkurowanie na rynku międzynarodowym w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. A także, być zgodny z politykami Unii Europejskiej.

 

Potrzebne doradztwo

Opracowanie wdrażanych koncepcji w powyżej opisany sposób jest zadaniem trudnym. Dlatego warto jest, jeśli doradca zewnętrzny zweryfikuje, czy aplikacja spełnia wszystkie wymogi.

Poza opracowaniem wniosku i biznes planu, niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań administracyjnych, takich jak pozyskanie dokumentów z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami skarbowymi, czy dokumentu poświadczającego prawo własności do nieruchomości.

Zdobycie wszystkich dokumentów oraz stworzenie aplikacji to proces, który trwa od 4 do 8 tygodni. Zależy to również od programu, do którego wnioskodawca aplikuje, ponieważ różne programy nakładają różne wymogi.

Aby cały proces pozyskiwania bezzwrotnego finansowania przebiegł sprawnie i zakończył się sukcesem w postaci przyznanej dotacji, warto skorzystać z usług firmy doradczej, która pomoże i doradzi na wszystkich etapach związanych z dotacjami unijnymi.

  

Autor:

Agnieszka Dudek

Project Manager

 

ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.

Stratos Office Center

ul. Ks. Ignacego J. Skorupki 5, V piętro, Warszawa 00-546

tel. 583 77 00, 0606 966 777, fax. 583 77 01

e-mail: agnieszka.dudek@abbeys.pl

 
Akceptuję

Polityka Plików Cookies...