Portal Administracji Publicznej
  www.gmina.pl/pwp
strona główna 

Strona znajduje się w przygotowaniu

ST nr 4/10

 

Paweł Swianiewicz

Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy

 

Artykuł dotyczy zagadnienia optymalnej wielkości jednostki samorządu terytorialnego i podziału terytorialnego. Autor, na podstawie badań przeprowadzonych przez CBOS w 2007 r., wskazuje, że wielkość gminy jest faktycznie negatywnie skorelowana z zaufaniem i poziomem zainteresowania działalnością władz lokalnych, ale zadowolenie z działania władz samorządowych charakteryzuje się bardziej złożoną zależnością od wielkości gminy. Zależność między wielkością i zadowoleniem z działania polityków lokalnych jest także różna w odniesieniu do poszczególnych funkcji, za które odpowiadają samorządy.

 

Danuta Strahl

Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej szczebla NUTS 2 ze względu na innowacyjność i rozwój gospodarczy

 

Artykuł przedstawia wyniki badań nad zależnością między rozwojem gospodarczym a innowacyjnością na poziomie regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej przestrzeni regionalnej. Realizacja podstawowego celu artykułu zawiera się w czterech etapach badawczych: pomiarze i ocenie stopnia innowacyjności na szczeblu regionalnym, pomiarze i ocenie rozwoju gospodarczego regionów, klasyfikacji regionów państw UE ze względu na innowacyjność i rozwój gospodarczy oraz próbie oceny zależności między innowacyjnością a rozwojem gospodarczym.

 

Dorota Fleszer

Zakres jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

 

Artykuł analizuje regulacje prawne zawarte w samorządowych ustawach ustrojowych, dotyczące jawności działania organów stanowiących, które mają charakter ramowy. Dotyczy to zwłaszcza czynności zwołania sesji, porządku obrad, sposobu głosowania przez poszczególnych radnych, rejestracji przebiegu obrad. Kwestie te ustawodawca pozostawił do uregulowania w drodze przepisów statutowych oraz praktyce (zwyczajowi).

 

Grażyna Piechota, Anna Mardaus

Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do wymogów osób niepełnosprawnych ruchowo – raport z badań

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo stanowią wykluczoną grupę społeczną w Polsce. Głównym powodem wykluczenia jest zdolność do samodzielnego poruszania się takich osób, a w konsekwencji ich samodzielność. Wyniki badań prezentowane w artykule dotyczą przystosowania budynków urzędów miast i gmin, a także obszaru wokół tych budynków, do poruszania się osób niepełnosprawnych. W przeprowadzonym badaniu były reprezentowane wszystkie typy gmin – gminy wiejskie, miejskie oraz wiejsko-miejskie. Autorki zaznaczają, że wyniki badań nie potwierdziły, iż określony typ gmin jest lepiej przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Dariusz Felcenloben

Rozgraniczanie po rozgraniczeniu

 

W artykule zostało przedstawione zagadnienie dopuszczalności prowadzenia kolejnego „zwykłego” postępowania administracyjnego w sprawie rozstrzygniętej uprzednio ostateczną decyzją rozgraniczeniową (lub postanowieniem sądu) zatwierdzającą ustalone granice nieruchomości. Poruszany problem Autor przedstawił na tle dywagacji dotyczących odrębności, jak i autonomiczności administracyjnego i sądowego modelu postępowania rozgraniczeniowego, w kontekście dopuszczalności wzajemnej weryfikacji zapadłych w ich ramach rozstrzygnięć.

 

Z orzecznictwa trybunałów europejskich

 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 lutego 2010 r., skarga nr 571/04

 

W świetle art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka swoboda debaty politycznej o sprawach będących przedmiotem publicznego zainteresowania może podlegać jedynie bardzo wąskim ograniczeniom. Takie ograniczenia w szczególnie niewielkim zakresie mogą dotykać wypowiedzi wyłanianych w wyborach powszechnych członków organów władzy publicznej, w tym radnych gminnych.

 

Dawid Sześciło1

Komentarz

 

Wraz z rozszerzaniem się sfery odpowiedzialności i kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego rośnie znaczenie mechanizmów demokratycznej kontroli nad działalnością osób piastujących funkcje w tych organach. Podstawową funkcję pełnią wśród nich gwarancje wolności wypowiedzi umożliwiające uczestnictwo w debacie publicznej o sprawach lokalnych. Swoboda wypowiedzi nie może mieć oczywiście charakteru absolutnego. Podlega w szczególności ograniczeniom wynikającym z ochrony dobrego imienia (reputacji) i innych dóbr osobistych.

 

Z orzecznictwa sądów administracyjnych

 

Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu

Administracyjnego z 27 kwietnia 2009 r., II FPS 1/09

 

Budynki koszarowe lub ich części położone na terenach zamkniętych przeznaczone na zakwaterowanie zbiorowe żołnierzy (wspólne kwatery stałe w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej nie mogą być uznane za budynki mieszkalne lub ich części w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Bogumił Pahl1

Glosa

 

Problem prawnopodatkowej klasyfikacji budynku na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości występuje w zasadzie od samego początku obowiązywania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych2. Wynika to z tego, że ustawodawca w art. 5 u.p.o.l. zróżnicował stawki podatku od nieruchomości w zależności od rodzaju budynku. W przepisie tym są określone stawki dla budynków mieszkalnych lub ich części, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Ostatnią zaś kategorię stanowią budynki lub ich części tzw. pozostałe.

 

Przegląd piśmiennictwa

 

I. Książki

 

Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej

Katarzyna Wlaźlak

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

 

ABC służby cywilnej

Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010

 

II. Artykuły

 

            Zaufanie do podmiotów sfery publicznej w budowaniu kapitału

społecznego wspólnoty lokalnej

Małgorzata Marzec

„Organizacja i Kierowanie” 2009/3, s. 109–123

 

Zarządzanie nieruchomościami gminnymi przez spółki komunalne

Rafał Padrak

„Kontrola Państwowa” 2009/6, s. 46–58

powrót
  Portal Administracji Publicznej -