Logo Gmina Administracja Publiczna Adam Szulc Procedury sanacyjne w Jednostkach Administracji Publicznej - Marketing Prawny

Judykatura

Afera Reprywatyzacyjna w Warszawie z Udziałem Urzędników Magistratu związanych z PO  pokazała jak ważna jest jawność i transparentność w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Mówi się, że obecna władza blokuje dostęp do informacji publicznej - to nieprawda poprzednie władze PO i SLD - "gwałciły te przepisy" - po cichu - w portalu są opisane sprawy Sądowe o udostępnienie informacji publicznej  ... ad exemplum z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim, Prezesem NBP, Prezydentami Miast, Wójtami Gmin, a nawet Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego -  prawie wszystkie wygrywaliśmy....

Specjalizujemy się w udostępnianiu informacji publicznej poprzez media elektroniczne ... już od ponad 20 lat ... w 2004 r. uzyskaliśmy głośny wyrok antyestablishmentow'y .... Oto fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W-wie ze skargi Szulc-Efekt sp. z o. o. , na bezczynność byłego Prezydenta RP w przedmiocie udzielenia informacji publicznej: "...Sąd dopatrzył się w działaniu Prezydenta naruszenia prawa i zobowiązał go do usunięcia tego naruszenia z uwzglednieniem przepisów ustawy o dostepie do informacji publicznej...". Korzystajmy więc wszyscy z przysługujących nam praw..... Poniżej link do pełnej treści uzasanienia wyroku: 

 

Sygn. akt II SAB 391/03       elektroniczny - ODPIS ORZECZENIA                      

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 11 lutego 2004 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia WSA   Iwona Dąbrowska

Sędziowie NSA (del.)   Małgorzata Jaśkowska (spr.) 
asesor WSA               Andrzej Kołodziej
Protokolant                Beata Gibzińska


po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2004 r.
sprawy ze skargi Szulc - Efekt Sp. z o.o.
na bezczynność Prezydenta RP
w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
 
1. zobowiązuje Prezydenta RP do rozpatrzenia wniosku skarżącej z dnia 3 listopada 2003 r.
2. zasądza od Prezydenta RP na rzecz skarżącej Szulc - Efekt Sp. z o.o. kwotę 5 (pięć) zł tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sadowego
3. zaskarżona czynność nie podlega wykonaniu w całości.
 

UZASADNIENIE
Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. W dniu 3 listopada 2003 r. Szulc - Efekt Sp. z o.o. zwróciła się do Prezydenta RP z pytaniem o adres Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta RP oraz o sposób zapoznania się z rejestrem jego zmian. W uzasadnieniu wskazała, ze dochodzą do niej informacje, ze Prezydent nie zrealizował Biuletynu zgodnie ze swoimi obowiązkami.
W dniu 21 listopada 2003 r. Spółka złożyła  do Naczelnego Sadu Administracyjnego skargę na bezczynność Prezydenta podkreślając, że w odpowiedzi na jej wniosek ani nie została udostępniona informacja ani nie wydano decyzji o jej odmowie. Podkreśliła przy tym, iż Prezydent nie wykonuje swoich obowiązków ustawowych w zakresie wykonania Biuletynu.
W odpowiedzi na skargę Kancelaria Prezydenta wniosła o jej odrzucenie. Wskazała, ze żądania skarżącej nie obejmowały udostępnienia informacji publicznej i wglądu do dokumentów urzędowych dotyczących kompetencji Prezydenta. Zakres wniosku skierowanego do Prezydenta dotyczył wyłącznie zapytania o adres Biuletynu Informacji Publicznej Prezydenta oraz o sposób zapoznania się z jego rejestrem zmian. Biuletyn ten został zaś utworzony w dniu 31 grudnia 2003 r. i po tym terminie możliwe będzie jego udostępnienie.
Na rozprawie strona skarżąca stwierdziła, że dysponowała adresem strony tytułowej BIP oraz serwisu www.prezydent.rp, ale chodziło jej o adres strony podmiotowej BIP tworzonej przez Prezydenta RP oraz sposób zapoznania się z jego rejestrem zmian. Do dnia rozprawy nie otrzymała żadnej odpowiedzi na złożony przez siebie wniosek.

Wojewódzki Sad Administracyjny zważył że:
Po pierwsze należy podkreślić, że zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), sprawy w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sadu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sady administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dlatego w świetle art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o    postępowaniu  przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)   w sprawie właściwy był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Rozpatrując przedmiotową. skargę sąd uznał ją, za zasadną. Zgodnie bowiem z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Tryb udzielania tych informacji określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy prawo do informacji przysługuje każdemu. Oznacza to wiec poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych w stosunku do art. 61 konstytucji. Stad pojecie ,,każdego" oznacza zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne niemające  osobowości prawnej, np. organizacje społeczne. Za takim poglądem przemawia zarówno użyte w art. 2 ust. 1 tej ustawy słowo ,,każdemu", jak i tendencje występujące w prawie międzynarodowym wynikające przykładowo z rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 25 listopada 1981 r. R81/19 (tekst zawarty w: T. Jasudowicz, Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996 r. s. 99 i n.), czy w prawie unijnym, wynikające z art. 255 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wprowadzonego Traktatem Amsterdamskim z 2 października 1997 r. ( tekst: Dokumenty Europejskie  w opracowaniu A. Przyborowskiej -Klimczak i E. Skrzydło - Tefelskiej t. III, Lublin 1999 r. s. 295 - 296)
Jednocześnie Prezydent RP należy niewątpliwie do kręgu podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji na podstawie art. 61 ust 1 Konstytucji, jak i art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stanowi bowiem szeroko rozumiany organ władzy publicznej i był w posiadaniu stosownych informacji.
Należy też podkreślić, ze pytanie o adres Biuletynu Informacji Publicznej i sposób zapoznania się z rejestrem jego zmian niewątpliwie mieścił się w pojęciu informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy, jako każdej informacji o sprawach publicznych. Byt zresztą. niewątpliwie związany z przedmiotem działalności i kompetencjami organów administracji publicznej, a takie informacje na podstawie art. 6 ust. 2c ustawy w szczególności podlegają, udostępnieniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni. W wyjątkowych sytuacjach przewidzianych w przepisach termin ten może być przedłużony , o czym zgodnie z art. 13 ust. 2 należy strony poinformować. W sytuacji, gdy organ odmawia udzielenia informacji bądź umarza postępowanie, winien wydać decyzję administracyjną na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy. Jedynie informacja, która już została udostępniona w Biuletynie nie musi być udostępniana na wniosek. Jednak ze na podstawie art. 6 ust. 3 pkt f ustawy istnieje obowiązek informowania o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach dostępu do nich, a wiec także o adresach internetowych rożnego typu rejestrów.
Tymczasem w przedmiotowej sprawie organ otrzymał wniosek skarżącej w dniu 3 listopada 2003 r. i do chwili obecnej nie udzielił żadnej odpowiedzi. Dotyczy to także odpowiedzi na skargę, w której nadal nie podano adresu o który wnosiła skarżąca ani sposób zapoznania się z rejestrem zmian. Wskazano jedynie termin zapoznania.
Dlatego sąd dopatrzył się w działaniu Prezydenta naruszenia prawa i zobowiązał go do usunięcia tego naruszenia z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w tym terminu wynikającego z art. 13.
Stąd Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 149, 132 i 152 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art. 61 Konstytucji RP, art. 1 ust. 1, 2 ust. 1, 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 6 ust. 2c i art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak w sentencji.
0 kosztach orzeczono na podstawie art. 200 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Akceptuję

Polityka Plików Cookies...